PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Projekty realizowane

Menu dodatkowe

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim
 • 30.10.2018 r. –podpisany został aneks do Umowy o dofinansowanie wprowadzający zmiany w zakresie terminów zakończenia i rozliczenia projektu. Zaktualizowano także całkowity koszt realizacji Projektu: 4 103 787,19 zł brutto (z tego dofinansowanie UE 2 107 726,58 zł).
 • Październik 2018r. -  zakończyliśmy prace budowlane i modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim!!!
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZED I PO PRZEBUDOWIE
Pompownia ścieków surowych
 • pompownia ścieków surowych przed
  Przed przebudową
 • pompownia ścieków surowych po
  Po przebudowie
Urządzenia oczyszczania wstępnego
 • urządzenia oczyszczania wstępnego przed
  Przed przebudową
 • urządzenia oczyszczania wstępnego
  Po przebudowie
Piaskownik i budynek mechanicznego podczyszczania ścieków
 • ppiaskownik i budynek przed
  Przed przebudową
 • piaskownik i budynek po
  Po przebudowie
Wyposażenie piaskowników
 • wypos piaskowników przed
  Przed przebudową
 • wyposa piaskowników po
  Po przebudowie
Osadniki wstępne
 • osadniki wstępne przed
  Przed przebudową
 • osadniki wstępne po
  Po przebudowie
Osadniki wtórne
 • osadniki wtórne przed
  Przed przebudową
 • osadniki wtórne PO
  Po przebudowie
 • Lipiec – wrzesień 2018 r. –zrealizowane zostały prace  i zamontowane urządzenia w zakresie kolejnych obiektów m.in.  główna przepompownia, piaskownik, blok biologiczny –osadnik wstępny, przepompownia osadu nadmiernego. Odebrano też znaczny zakres prac z branży elektrycznej i AKPiA. Ze względu m.in. na opóźnienia w dostawach, których nie można było  przewidzieć oraz utrzymujące się bardzo wysokie temperatury w okresie letnim wydłużony został terminu zakończenia realizacji umowy do 31.10.2018r.
 • Styczeń- czerwiec 2018 r. – trwają prace budowlane i technologiczne na oczyszczalni: zamontowane zostały urządzenia w budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, tj.  automatyczna zlewnia ścieków dowożonych, krata schodkowa mechaniczna i ręczna.
Automatyczna zlewnia ścieków dowożonych
 • stacja zlewcz

Prace wz. branży elektrycznej z elementami AKPiA realizuje podwykonawca firma Softcontrols Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Nowe urządzenia sterownicze
 • szafa sterownicza
  Szafy sterownicze w budynku mechanicznego podczyszczania ścieków
 • szafy zewnętrzne
  Szafy sterownicze zewnętrzne (część biologiczna)

21.06.2018r. podpisany został aneks z Konsorcjum Adamczyk i Syn Sp z o.o., Quantum-Bio Sp z o.o. zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na 30.08.2018 r.

 • 31.01.2018 r. - podpisany został aneks do Umowy o dofinansowanie, w którym uaktualniono planowany całkowity koszt realizacji Projektu (4 042 546,08 zł brutto), oraz wysokość dofinansowania UE (2 107 726,58 zł.)

 

 • Listopad 2017 r. – zagęszczacz grawitacyjny osadu oraz budynek mechanicznego podczyszczania ścieków:
 • Grawitacyjny zagęszczacz osadu
 • Budynek mechanicznego podczyszczania ścieków
 • 24.10.2017 r. podpisano umowę z firmą Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nasiennej 6 w Legnicy na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji  celów Projektu: ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz przyczepy ciężarowej.
 • Wrzesień 2017r. – trwają prace budowlane na oczyszczalni – zagęszczacz grawitacyjny osadu oraz budynek mechanicznego podczyszczania ścieków:

 

 • Budowa grawitacyjnego zagęszczacza osadu
 • Budowa budynku mechanicznego podczyszczania ścieków
 • 27.07.2017 r. -  podpisany został aneks do Umowy o dofinansowanie, w którym uaktualniono planowany całkowity koszt realizacji Projektu (4 170 826,08 zł brutto) oraz wysokość dofinansowania UE (2 174 213,17 zł).
 • Na początku lipca 2017 r. dokonano odbioru pierwszych robót budowlanych – ustawienia studni pod budynkiem mechanicznego podczyszczania ścieków. W miejscu realizacji inwestycji zostały zamontowane również dwie tablice z informacją o realizowanym Projekcie.
 • W maju 2017 r. przekazano Wykonawcy teren i plac budowy na oczyszczalni ścieków przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lwówku Śląskim. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje (zgodnie z umową z dnia 4 maja 2017 roku) Konsorcjum firm: Lider- Komplet Inwest Sp. z o.o. oraz Partner – Komplet Inwest sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj z Gorzowa Wielkopolskiego.
 • W dniu 24 marca 2017 r. zawarta została umowa na realizację zadania pn. ”Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń” z Konsorcjum firm: Lider - Adamczyk i Syn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Dąbrowie Górniczej) oraz Konsorcjant – Quantum-Bio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Bielsku-Białej). Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona do 30.06.2018 roku. 
 • W dniu 28 października 2016 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król i Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz Pełnomocnik p.o. Głównego Księgowego Janusz Topolski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim”. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

____________________________________________________________________________________________________

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego rzeki Bóbr i dorzecza Odry. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi – ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 572 104,53 zł, w tym udzielone dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w wysokości nie większej niż 2 380 132,67 zł.

Przebudowa oczyszczalni rozpocznie się wiosną 2017 roku i potrwa do połowy 2018 roku.

W ramach projektu planowane są do wykonania następujące prace: budowa budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, separatora piasku, automatycznej zlewni ścieków dowożonych,zagęszczacza grawitacyjnego, rurociągów międzyobiektowych i linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych i sterowniczych. Zostaną wymienione pompy, dyfuzory, mieszadła, wszystkie koryta, zastawki, barierki oraz pomosty na bloku biologicznym. Ponadto zostaną zakupione dwa wozy asenizacyjne (cysterny) i ciągnik rolniczy, którymi będą transportowane osady ściekowe do oczyszczalni ścieków w Bolesławcu w celu poddania ich dalszej obróbce.

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.