PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Menu

Menu dodatkowe

Tytuł strony: Gospodarka odpadami

Menu dodatkowe

JAK DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE, CZYLI... RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI
 
Propagujemy politykę racjonalnego wykorzystania materiałów i surowców w prowadzonych procesach technologicznych, realizując swoje zadania zgodnie z zasadami ekonomiki oraz ochrony środowiska. Działania takie mają na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich negatywnego oddziaływanie na środowisko naturalne.
Stosujemy urządzenia, przyrządy oraz wyposażenie, które podczas użytkowania powodują powstawanie możliwie najmniejszej ilości odpadów różnego typu.
Jeżeli nie udaje się nam zapobiec powstawaniu odpadów zapewniamy im zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk. W przypadku, gdy nie można zapewnić odzysku odpadów, zapewniamy ich unieszkodliwienie.
Odpady są przekazywane kolejnym posiadaczom odpadów po zweryfikowaniu posiadanych przez nich decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. Ze względu na ponoszoną odpowiedzialność preferujemy firmy posiadające zezwolenia zarówno na transport jak i zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Przekazywanie odpadów dokumentowane jest na kartach przekazania odpadów. W przypadku zlecenia usługi transportu, podmiotom posiadającym wyłącznie zezwolenia na transport wskazujemy miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady.

 

Postępowanie z odpadami powstającymi w PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. jest zgodne z zasadami określonymi w obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

Przywołane przepisy prawne nałożyły na Naszą firmę jako wytwarzającego odpady obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń w zakresie gospodarowania odpadami, są nimi:

  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne lub powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych w ciągu roku - dla Oczyszczalni Ścieków oraz Laboratorium w Bolesławcu

  • Decyzja zatwierdzająca Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w ilości do 1 Mg rocznie - dla Bazy Sprzętu i Transportu w Bolesławcu,

  • Pozwolenie na transport odpadów innych niż niebezpieczne

  • Informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 Mg oraz odpadach niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie - dla pozostałych obiektów i instalacji będących w naszej administracji (nie wymagająca zatwierdzenia w drodze decyzji)

Wymienione dokumenty ustalają dokładny tok postępowania z wytworzonymi odpadami tzn. sposób oraz miejsca ich magazynowania:

Miejsca magazynowania muszą być wydzielone, odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, Magazynowanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne podlega ograniczeniom czasowym tzn. odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania mogą być magazynowane maksymalnie 3 lata, natomiast odpady przeznaczone do składowania nie dłużej niż 1 rok. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażone są w niezbędne zabezpieczenia umożliwiające natychmiastowe usunięcie przypadkowo rozsypanych lub rozlanych odpadów niebezpiecznych. Powierzchnie magazynowe i komunikacyjne odpadów niebezpiecznych są uszczelnione i stosownie zabezpieczone przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód.

Kontakt

Bolesławiec ul. Łasicka 17/ tel. +75 734 10 10 / fax +75 640 19 11 / e-mail: sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

ikonkaBiuro Obsługi Klienta

Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 6/1A (dawny hotel robotniczy) czynne pn - pt 7:00 - 16:00,  tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01

Lwówek Śl. ul. Krótka 1 czynne pn - pt 8:00 - 16:00 tel. 75 612 10 08. 75 612 10 67

Wleń Plac Bohaterów Nysy 28, czynne pn - pt 7:00 - 15:00, tel. 75 612 10 11

e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl

Kasa Przedsiębiorstwa

Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 07:00 do 14:45

BOK Bolesławiec czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45 (wpłaty bezgotówkowe)

Lwówek Śląski czynna pn - pt w godzinach 08:00 do 15:45

Wleń czynna pn - pt w godzinach 7:00 - 14:45

 

Mapa lokalizacyjna

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.